Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
0 0 s DPH
Posledné pridané položky
Celkom
0 € s DPH 0 € bez DPH
Prejsť do košíka
Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o., Karpatská 80/8, 058 01 Poprad, IČO 36 483 656, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiely SRO, vo vložke číslo 13915/P (ďalej len „spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM“) vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými upravuje vzťahy medzi spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM a jej klientmi.
Klientom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila so spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA  TEAM do záväzkových vzťahov, ktorých predmetom je predaj tovaru (prípadne poskytnutie služby) spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA klientovi, osoba, s ktorou spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM rokuje alebo rokovala o uzatvorení obchodu (záväzkového vzťahu), aj keď sa tento obchod neuskutočnil, ako aj osoba, ktorá prestala byť klientom spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM (najmä prišlo k skončeniu záväzkového vzťahu jeho splnením, prípadne prišlo k odstúpeniu, výpovedi alebo akejkoľvek inej forme skončenia záväzkového vzťahu) (ďalej len „klient“).
Podmienky uvedené v týchto VOP sú súčasťou (písomných alebo ústnych) zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM a klientom a tvoria neoddeliteľnú súčasť ich obsahu. Odchylné dojednania písomnej zmluvy podpísanej medzi spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM a klientom, ako aj ustanovenia právnych predpisov, od ktorých sa zmluvné strany nemôžu dohodou odchýliť, majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP. VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu, ako aj vzťahy po skončení obchodného vzťahu súvisiace s jeho  úplným vysporiadaním.
VOP sú dostupné v obchodných priestoroch spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM a na internetovej stránke http://www.autodiely.sk/ (ďalej len „internetová stránka“).
Spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM klientom zverejnením vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou VOP sa považuje najmä konkludentný prejav vôle klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych  úkonov, ktorými pokračuje v obchodnom vzťahu so spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM. Záväzkové vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia záväzkového vzťahu.
Všetky vzťahy medzi spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM a klientom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je klient spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
Zamestnanci spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM nie sú oprávnení dojednávať vedľajšie dohody ústne alebo poskytovať ústne potvrdenia nad rámec týchto VOP alebo písomných zmlúv.

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke, alebo v katalógu spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, alebo tovar, ktorý  bol zabezpečený pre klienta na základe jeho osobitnej písomnej, faxovej, alebo e-mailovej požiadavky a ktorý sa nemusí nachádzať v zozname ponúkaného tovaru na internetovej stránke alebo v katalógu spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM.
Spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM na základe požiadavky klienta poskytne informačnú ponuku ústnou resp. písomnou formou (elektronicky) s definovaním podmienok poskytnutia služby/dodania tovaru (výber tovaru, množstvo, cena, termín dodania, platobné podmienky), pričom táto ponuka nie je pre spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM záväzná, ale slúži len na informovanie klienta o návrhu riešenia jeho požiadavky (ďalej len „informačná ponuka“). Klient sa na základe informačnej ponuky spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM rozhodne, či vykoná záväznú objednávku v súlade s bodom 3 tohto článku.
Objednávka môže byť spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM zaslaná poštou na adresu spoločnosti zapísanú v obchodnom registri, podaná telefonicky alebo faxom na telefónne číslo uvedené na internetovej stránke, vykonaná osobne vo vzťahu k zamestnancovi spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, vykonaná  prostredníctvo katalógu dielov na internetovej stránke spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, prípadne poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM uvedenú na internetovej stránke. Všetky prijaté objednávky, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, telefonicky, faxom, elektronickou správou, prostredníctvom katalógu dielov alebo písomne formou poštovej prepravy)  sú považované za záväzné a zároveň sú považované za návrh zmluvy uzatváranej na diaľku. Kupujúci vykonaním svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.
Klient uvedie v objednávke tieto údaje:
a) svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko,  IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (najmä telefón, fax alebo e-mailovú adresu),
b) identifikáciu (popis) a množstvo objednávaného tovaru,
c) adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude dodaný na adrese sídla spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM),
e) meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený klient, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec, ktorý sa preukáže hodnoverným dokladom, a to predovšetkým občianskym preukazom).
Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM sa pokúsi kontaktovať klienta a zabezpečiť tak odstránenie nedostatkov objednávky a jej prípadné spresnenie a/alebo doplnenie. Okamihom doručenia všetkých uvedených údajov spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM sa objednávka považuje za úplnú.
Spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM má právo odmietnuť prijatie objednávky, a to v lehote do 20 pracovných dní po jej prijatí, o čom je povinná bezodkladne informovať klienta.

III. KÚPNA CENA TOVARU

Kúpna cena tovaru / služby bude určená
a) podľa aktuálnej cenovej ponuky spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM uvedenej v informačnej ponuke zaslanej spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM klientovi na základe jeho požiadavky. Cenová ponuka je platná maximálne počas lehoty 15 dní od jej odoslania spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM klientovi, ak spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM neuvedie priamo v cenovej ponuke, prípadne počas uvedenej lehoty 15 dní, výslovne inak.
b) podľa aktuálnej cenovej ponuky spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM prístupnej registrovaným užívateľom v katalógu dielov na internetovej stránke spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM.
Spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru / služby oproti cenám podľa bodu 1 tohto článku v prípade preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. V prípade zmeny ceny tovaru / služby je spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM povinná klienta dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenej ceny.

IV. UZAVRETIE ZMLUVY

Prijatím úplnej objednávky klienta spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM podľa čl. II. týchto VOP dochádza k návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka.
K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM klientovi, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, telefonicky, faxom, elektronickou správou, prostredníctvom katalógu dielov alebo písomne formou poštovej prepravy).

V. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Klient je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu týmito spôsobmi:
a) bezhotovostným bankovým prevodom na účet spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM uvedený na daňovom doklade,
b) platobnou kartou, ktorá je považovaná za najrýchlejšiu a najbezpečnejšiu formu úhrady. Údaje ku svojej karte zadávate na zabezpečenej webovej stránke spoločnosti GoPay. My údaje karty nepoznáme a obdržíme len potvrdenie o úspešnej transakciiv hotovosti pri prevzatí tovaru,
c) v hotovosti v rámci osobného odberu. 
d) na dobierku priamo prepravcovi až pri preberaní tovaru.
V prípade bezhotovostného prevodu a úhrady platobnou kartou sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie doklad z registračnej pokladne vystavený klientovi spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM.
Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM na základe objednávky klienta dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM klientovi vystaví, ak nie je nižšie uvedené inak.
Klient je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že klient prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny / ceny za poskytnutie služby alebo jej časti,  je povinný zaplatiť popri zákonných úrokov z omeškania tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
V prípade klienta, ktorý je v omeškaní s platbou dohodnutej ceny za tovar / službu, je spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM oprávnená od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia klientovi. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na technickom zariadení klienta. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo klienta.
Spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM si vyhradzuje právo dodať tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, t.j. po pripísaní celej sumy kúpnej ceny na účet spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM.
Ak spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM objednaný tovar nemôže dodať a ak sa s klientom nedohodli na náhradnom plnení resp. o náhradnom termíne dodania, je spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM povinná vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu klientovi do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zanikajú akékoľvek ďalšie nároky klienta voči spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM.

VI. PODMIENKY DODANIA TOVARU

Klient má možnosť osobného odber tovaru na adrese sídla spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM uvedenej na internetovej stránke, a to v osobitne dohodnutý odberný deň a v hodinách od 8:00 do 17:00 počas pracovných dní.
Spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM na základe výslovnej žiadosti klienta uvedenej v objednávke zabezpečí dodanie tovaru na dohodnutú adresu; ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, znáša náklady spojené s dodaním tovaru na adresu určenú klientom v celom rozsahu klient.
Pri objednávke tovaru v celkovej výške do 50,- € s DPH bude účtovaná cena prepravy (dodania) vo výške 3,60 € s DPH, pri objednávke tovaru v celkovej výške viac ako 50,- € bude preprava zadarmo.
Ak nie je medzi spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM a klientom dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA  TEAM dodať objednaný tovar najneskôr do 30 pracovných dní (mimo SO, NE, sviatkov) od uzavretia zmluvy podľa čl. IV bod 2 VOP.
Spolu s dodaným tovarom spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM odovzdá klientovi dodací list, v ktorom bude uvedená identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Klient je povinný po skontrolovaní dodaného tovaru na dodací list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, č. občianskeho preukazu, prípadne názov spoločnosti v písomnej alebo tlačenej podobe, tento podpísať a  potvrdiť tak prevzatie tovaru. Podpisom dodacieho listu klient potvrdzuje, že tovar bol prevzatý neporušený a nepoškodený.
Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na klienta okamihom prevzatia dodaného tovaru klientom (resp. ním poverenou osobou).
Klient nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM.
Ak spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM poskytne klietnovi vzorky tovaru, tieto zostávajú vlastníctvom spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM a klient nie je oprávnený sprístupniť ich tretej osobe.

VII. REKLAMÁCIE (REKLAMAČNÝ PORIADOK) A ZÁRUČNÁ LEHOTA

Klient je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo a prezrieť si kvalitu tovaru. Nesprávne množstvo tovaru, nesprávny druh tovaru a zjavné vady alebo poškodenia tovaru pri dodávke je klient povinný reklamovať písomne prípadne osobne v spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.
Ak je klient spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o klienta, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní odo dňa dodania tovaru, a to aj bez udania dôvodu. Právo odstúpiť od zmluvy však klient nemá, ak jej predmetom je tovar:
a) objednaný osobitne podľa priania/požiadavky klienta alebo pre jeho osobu alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) ktorý nie je súčasťou obvyklého sortimentu spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM alebo, ktorý je v ponuke označený ako nevratný,
c) ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu alebo sa jedná o mimo katalógový tovar,
d) ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
e) ktorý patrí do skupiny elektronické autosúčiastky.
Na dodávaný tovar je klientovi poskytnutá záručná lehota určená podľa dohody strán alebo určená jednostranne spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM; ak dĺžku záručnej lehoty v konkrétnom prípade určuje všeobecne záväzný právny predpis, bude záručná lehota poskytnutá minimálne v takomto rozsahu.
Pre prípadné vady tovaru je klient povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po ich zistení, a to písomnou formou na adrese sídla spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, najneskôr však do uplynutia záručnej doby; klient je povinný pri reklamácii tovaru použiť (vyplniť) reklamačný protokol, ktorý je prístupný v obchodných priestoroch spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM a na internetovej stránke (ďalej aj len „reklamačný protokol“). Spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM je povinná reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa jej prijatia.
Klient je povinný s dodaným tovarom nakladať v súlade s účelom jeho použitia a podľa poskytnutého návodu na jeho použitie, pričom pri realizácii montáže tovaru je povinný postupovať prísne v súlade s návodom a požiadavkami na montáž. V prípade porušenia niektorej z uvedených povinností spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM nezodpovedá za takto vzniknuté vady tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v záručnej dobe.
Spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM požaduje pri  všetkých  druhoch tovarov, aby montáž tovaru a jeho následný servis vykonával výlučne vyškolený personál odborného servisu a s doporučeným servisným vybavením, pričom sa riadi postupmi stanovenými výrobcom automobilu. V prípade, ak takáto požiadavka nebude zo strany klienta splnená, spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM nezodpovedá za vady tovaru, a to ani v prípade, že sa ich výskyt prejaví v záručnej dobe.
Spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM nenesie žiadnu zodpovednosť za vlastnosti tovaru ani v prípade, ak klient vykoná na tovare akýkoľvek neoprávnený zásah alebo jeho úpravu.
Za vadu tovaru sa nepovažuje jeho bežné opotrebovanie alebo prirodzená strata pôvodných vlastností. Spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA  TEAM nezodpovedá za vady spôsobené nevhodným používaním, neodbornou montážou a servisnými zásahmi, zanedbaním údržby, živelnými vplyvmi, úmyselným poškodením tovaru.
K reklamovanému tovaru je klient vždy povinný priložiť vyplnený reklamačný protokol, čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a v prípade, ak ide o tovar podľa bodu 6 tohto článku VOP, tiež potvrdenie o montáži konkrétneho tovaru v autorizovanom autoservise spolu s vyjadrením autoservisu k reklamovanej vade tovaru. V prípade, ak uvedené dokumenty nebudú zo strany klienta pri reklamácii predložené, klient nemá nárok na reklamáciu tovaru a spoločnosť AUTODIELY SLOVAKIA TEAM nemá povinnosť reklamáciu prijať.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 28.06.2012.
Informácie a dokumentáciu poskytnuté spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM klient nie je oprávnený rozmnožovať a/alebo akýmkoľvek spôsobom rozširovať alebo inak sprístupniť tretej osobe, bez súhlasu spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM.
Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú cel­kom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účin­nosť alebo platnosť, nie je tým dotknu­tá účinnosť a plat­nosť ostat­ných usta­novení. Namie­sto neúčinných / neplatných us­tanove­ní a na vyplnenie me­dzier sa použi­je úprava, ktorá, po­kiaľ je to právne možné, sa čo najviac pri­bli­žuje zmy­slu a účelu týchto VOP.
Odoslaním objednávky potvrdzuje klient spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, že akceptuje VOP v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
Klient odoslaním objednávky udeľuje spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa VOP a za účelom ponúkania služieb a produktov spoločnosťou AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, zasielaní informácií o jej činnosti, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas klient udeľuje na dobu do jeho odvolania. Klient má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM alebo na poštovú adresu spoločnosti AUTODIELY SLOVAKIA TEAM.

V Poprade, 17.09.2014